REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Akademia ARTSTAR Spółka z o.o

.
§1 Definicje

 

Organizator – Akademia Artstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Kleczewska 25 62-510 Konin, NIP: 6653058462 REGON 525790228.

Klient - osoba pełnoletnia która zawarła Umowę z Organizatorem, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku Uczestników niepełnoletnich.

Regulamin – niniejszy regulamin zajęć prowadzonych przez Organizatora.

Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta na odległość pomiędzy Organizatorem, a Klientem. Umowa wejdzie w życie z chwilą potwierdzenia przez Klienta warunków regulaminu i umowy poprzez formularz internetowy, wiadomość email lub sms.

Uczestnik zajęć - osoba, która została zapisana przez Klienta na zajęcia prowadzone przez Organizatora.

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Akademia Artstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zajęcia regularne - zajęcia prowadzone w Grupach przez Organizatora zgodnie z aktualną ofertą i Programem zajęć dostępnymi na stronie www.arts-star.pl, z wyłączeniem warsztatów i kursów.

Grupa – wyodrębnione według wieku i/lub lokalizacji Uczestników zajęć grono osób, w ramach którego prowadzone są Zajęcia regularne zgodnie z ustalonym Programem zajęć.

Lokalizacja – miejsce w którym przeprowadzane są zajęcia taneczne dla danej Grupy np. placówka oświaty, przedszkole, ośrodek kultury, obiekt sportowy itp.

Sezon artystyczny – okres od 1 września do 30 czerwca, w którym prowadzone są Zajęcia regularne zgodne z Programem zajęć.

Program zajęć – harmonogram zajęć ogólnorozwojowych z podziałem na Grupy. Dla każdej z Grup zajęcia przeprowadzane są raz w tygodniu w danej lokalizacji. Na każdy Sezon artystyczny przypada minimum 36 Zajęć regularnych.

Cennik – aktualne ceny zajęć, dostępne na stronie www.art-star.pl.

 

§2 Zapisy online na zajęcia

1.     Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup prowadzone są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza online udostępnionego przez Organizatora.

2.     Zapisanie się na Zajęcia regularne jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją wszystkich punktów Regulaminu. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją przez Klienta zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Akademia Artstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Kleczewska 25 62-510 Konin, NIP: 6653058462 REGON 525790228 a Klientem, regulująca wzajemne zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.     W przypadku, gdy Uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, obowiązek zapewnienia przestrzegania przez niego Regulaminu obciążą prawnych opiekunów Uczestnika.

4.     W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia zajęć w danej Grupie, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Grupy lub zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy. W pierwszym przypadku Organizator zwróci wniesioną przez Klienta opłatę lub umożliwi Uczestnikowi zapisanie się do innej Grupy, zgodnie z dostępnością miejsc.

5.     Zajęcia regularne odbywają się w trakcie Sezonu artystycznego zgodnie z Programem zajęć dostępnym na stronie www.art-star.pl.

6.     W celu prawidłowego korzystania ze Strony www.art-star.pl, zapisu online na zajęcia i innych oferowanych przez Organizatora usług drogą elektroniczną (w tym zajęć w formie online, płatności online) konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a)     posiadanie dostępu do sieci Internet

b) posiadanie przeglądarki internetowej

c) posiadanie aktywnego konta e-mail

7.     Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

8.     Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a)     naruszających dobre imię osób trzecich;

b)     naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

c)     naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

d)     stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

e)     namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

 

§3 Organizacja zajęć

1.     Czas trwania zajęć zależny jest od rodzaju Grupy dla której przeprowadzane są Zajęcia regularne:

·       placówki oświaty, ośrodki kultury, obiekty sportowe – pojedyncze zajęcia dla jednej Grupy trwają 60 min.,

·       przedszkola - pojedyncze zajęcia dla jednej Grupy trwają min. 30 min.

·       Zajęcia dla osób dorosłych - pojedyncze zajęcia dla jednej Grupy trwają 60 min.

2.     W przypadku zdarzeń losowych, organizator zajęć zastrzega prawo do:

a)     zmiany Lokalizacji prowadzenia zajęć Grupy

b)     odwołania zajęć danej Grupy

c)     zmiany godzin danej Grupy

d)     zmiany Instruktora

3.     Informacje o odwołanych zajęciach lub wprowadzonych zmianach będą zamieszczane na Facebooku, stronie internetowej www.art-star.pl lub przekazywane przez wiadomości SMS bezpośrednio do Klientów.

4.     W przypadku kiedy wymienione w art. 2 ust. a, b, c zmiany uniemożliwiły Uczestnikowi wzięcie udziału w zajęciach, może odpracować trening w innej Grupie w ciągu 30 dni od dnia niewykorzystanych zajęć.

5.     Uczestników zajęć obowiązuje czarny strój sportowy (legginsy lub spodnie zakrywające i chroniące kolana, czarna koszulka oraz czarne baletki).

6.     Na zajęcia nie zakładamy biżuterii ani ozdób na włosy (długie włosy uczesane w gładki kok).

7.     Spóźnieni na zajęcia Uczestnicy przed dołączeniem do Grupy, zachowując bezpieczeństwo robią rozgrzewkę z boku Sali.

8.     Na każdych zajęciach Instruktor sprawdza listę obecności.

9.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora o właściwych kwalifikacjach na stałe, bądź wprowadzenia czasowego zastępstwa w przypadku choroby lub sytuacji losowej związanej z Instruktorem.

10. O ostatecznych przydziałach Uczestników do poszczególnych Grup decyduje Organizator zajęć.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych przypadkach.

12. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Organizatora zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Uczestnik przy użyciu platformy internetowej Organizatora będzie mógł wybrać kursy i z nich korzystać w ramach opłaconego pakietu zajęć. Zastosowanie to ma również miejsce w przypadku zaplanowanych przez Organizatora zajęć online uwzględnionych w Programie zajęć.

13. Uczestnik kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu (min. 3,2 Mbps w obu kierunkach), głośników lub słuchawek.

14. Jeśli Uczestnik naruszy zasady kultury (w odniesieniu do Instruktorów lub pozostałych uczestników) Zajęć, Organizator ma prawo rozwiązać umowę zajęć w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionej przez Klienta opłaty za Zajęcia regularne.

15. Klienci i Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału w spotkaniach integracyjnych, pokazach, występach oraz festiwalach organizowanych przez Akademia ARTSTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

16. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

17. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez nieodpowiednie zachowanie Uczestników na zajęciach odpowiada on sam bądź rodzic lub opiekun prawny.

§4 Uczestnictwo w zajęciach

1.     Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.

2.     Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje itp. W przypadku problemów zdrowotnych placówka rekomenduje konsultacje z lekarzem.

3.     W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.     W trakcie zajęć na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Placówka może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych poinformuje Organizator na Facebooku, stronie internetowej www.art-star.pl lub poprzez wiadomości SMS bezpośrednio do Klientów.

5.     Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, sali lub obiekcie w którym odbywają się zajęcia.

6.     W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik (zgodnie z Regulaminem) może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie. Organizator nie zwraca ani nie pomniejsza opłaty miesięcznej za niewykorzystane przez Klienta zajęcia.

7.     Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach w przypadku kiedy:

a)     Uczestnik zakłóca prawidłowy przebieg zajęć

b)     nie podporządkowuje się poleceniom Instruktora

c)     Instruktor ma podejrzenie co do stanu zdrowia Uczestnika (przypadłości nie zgłoszone Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć)

8.     Wyłączenie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

9.     Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu prowadzenia zajęć, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora.

 

§5 Płatności

1.     Płatności za Zajęcia można dokonać w formie:

a)     systemu płatności online Tpay;

b)     przelewu na konto:

Akademia ARTSTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

mBANK S.A. 75 1140 2004 0000 3402 8386 4273

Tytuł przelewu:   imię i nazwisko Uczestnika, lokalizacja zajęć, opłacany miesiąc, rodzaj zajęć:
       np. karnet taniec Zofia Nowak, GOLINA, wrzesień, Skakanka.DANCE MINI

 

2.     Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta.

3.     Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.art-star.pl.

4.     W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi świadczone przez Organizatora lub towary nabyte u Organizatora obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem zapłaty poprzez wiadomość email na adres: faktury@art-star.pl

5.     W przypadku braku wymaganych danych Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

6.     Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.art-star.pl. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.

7.     Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności.

 

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.     Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach regularnych w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia dostarczenia informacji o rozwiązaniu umowy przez uczestnika, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego poprzez:

a)     formularz dostępny na stronie www.art-star.pl;

b)     przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia podpisanego przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu na email: rezygnacja@art-star.pl (pobierz wzór wypowiedzenia);

c)     dostarczenie osobiste lub poprzez pocztę tradycyjną (na adres: Akademia Artstar Sp.z o.o. ul. Kleczewska 25 62-510 Konin) podpisanego przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczynającej okres wypowiedzenia zawartej w oświadczeniu, przekroczenie terminu skutkowało będzie rozpoczęciem okresu wypowiedzenia z datą przyjęcia oświadczenia przez Organizatora (pobierz wzór wypowiedzenia).

2.     Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia  w przypadku, gdy nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej Umowie i/lub Uczestnik nie pojawia się na zajęciach regularnych co najmniej cztery razy z rzędu,

3.     Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora w trybie natychmiastowym w przypadkach kiedy:

a) mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu lub przepisów bhp i p-poż,
b) Klient w imieniu swoim lub Uczestnika utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w Zajęciach regularnych,
c) Uczestnik stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych Uczestników zajęć lub Instruktora, a podejmowane działania nie przynoszą rezultatów,
d) Uczestnik przebywa na terenie obiektu gdzie przeprowadzone są zajęcia pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na tymże terenie,
e) Uczestnik dopuszcza się aktów wandalizmu lub niszczenia sprzętu na terenie obiektu gdzie przeprowadzone są zajęcia,
f) poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia prowadzenia zajęć w Grupie,
g) Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.

4.     Rozwiązanie umowy przez Organizatora w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Klienta z wszelkich opłat, które powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta.

 

 

§7 Reklamacje

1.     W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Organizatora, Klient może złożyć reklamację na piśmie na adres podany na stronie www.art-star.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres reklamacja@art-star.pl. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w formularzu zapisowym pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

2.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

3.     Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4.     Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Organizator zajęć wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

5.     Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie lub jej nie uzupełnienia przez składającego w terminie, a także wówczas, gdy jej rozpoznanie stało się niemożliwe.

6.     Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a)      reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu

b)      reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c)     reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d)     zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

7.      Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, placówka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,
iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 

§8 Wykorzystanie wizerunku

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio i innych publikacji, w jakiejkolwiek formie, a także materiałów utrwalających i promujących funkcjonowanie Organizatora zajęć, w tym przebieg Zajęć, które mogą zawierać wizerunek Uczestnika, w tym jego imię i głos.

2.     Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę
i partnerów.

3.     Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo
i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.

4.     Zgoda, o której mowa w art. 3 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów,
w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
a) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
b) zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć,
o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet

d) rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
e) Placówka i osoba prowadząca ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

 

 

§8 Prawa własności intelektualnej

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie Organizatorowi zajęć lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora i ww. treści nie skutkuje
w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2.     Zabronione jest bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w art. 1.

 

 

§9 Obowiązywanie i zmiany regulaminu

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

2.     Regulamin oraz jego zmiany są publikowane na stronie www.art-star.pl.

3.     Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4.     Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

5.     Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Organizatora promocji, konkursów oraz dodatkowych usług a także Cennika Organizatora.

 

§9 Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2023r.

2.     Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3.     Regulamin, Cennik oraz Program zajęć są dostępne na stronie internetowej www.art-star.pl.

4.     Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.